Zarządzenie Nr 0050.193.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część nieruchomości  gruntowej  o  powierzchni  24,97 m2  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 32/12, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-2) z przeznaczeniem na działalność handlową w wysokości:

a.    w sezonie letnim od 1 kwietnia do 31 października łącznie 447,11 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści siedem złotych 11/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 83,61 zł,
b.    w sezonie zimowym od 1 listopada do 31 marca łącznie 96,62 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych 62/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 18,07 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 0050.201.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.193.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 13:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 57