Zarządzenie Nr 0050. 199 .2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia  12 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalu.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 511,46 zł (słownie: pięćset jedenaście złotych 46/100), przysługującej od 1  z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2019 r. w lokalu przy ul. Głównej w Kudowie–Zdroju, na 6 (sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    86,46 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
2)    85,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
3)    85,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
4)    85,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
5)    85,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
6)    85,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.199.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 13:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 37