Zarządzenie nr  0050.203.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  15 października 2020 r.

w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 208, poz. 3223), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co  następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

§ 2.

Konsultacje odbędą się w terminie od 16 października do 23 października 2020 roku.

§ 3.

1.    Konsultacje w sprawie, o której mowa w § 1  zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

2.    Formularz wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" zostanie opublikowany wraz z informacją o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

3.    Wypełniony formularz opinii, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie określonym w §2:                                                                                                                                                               

a) drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres e-mail: gkrpa@kudowa.pl.,

b) osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

c)  pisemnie na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.


4.    Formularz wyrażenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up.Burmistrza
Mariusz Fleszar
Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.203.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:16.10.2020 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:16.10.2020 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 93