UCHWAŁA NR XXVI/181/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października  2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.):

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Kudowa – Zdrój:
1)    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni;
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni;
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.
2)     od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)    od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a)    nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b)    nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
c)    nieruchomości zajęte na działalność kulturalną.

§ 3.

Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr  XIII/83/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 6280).

§ 5.

1.    Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.
2.    Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/181/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2020 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2020 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 49