UCHWAŁA nr XXVI/183/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu -  załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz. 194) oraz § 13 statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 3767), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

    W statucie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - załączniku do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 3767) dokonuje się zmiany w § 4 ust. 2 dodając
pkt 11, w brzmieniu: „prowadzenie działalności promocyjnej Gminy Kudowa-Zdrój”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana zapisów Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu związana jest z przejęciem przez Centrum zadań dotyczących promocji gminy Kudowa-Zdrój.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/183/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2020 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2020 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 40