UCHWAŁA Nr XXVI/184/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/184/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2020 11:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2020 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 53