Zarządzenie  Nr  0050.205.2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie  niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:


§ 1.


Nie wyraża się zgody na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 3.503,65 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzy złote 65/100 ) z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny położony przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju, przysługującej gminie Kudowa-Zdrój od1.


§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Aneta Potoczna


1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.205.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.11.2020 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.11.2020 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 45