Zarządzenie Nr 0050.209.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6,  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju  zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój  załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta  Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.209.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2020 09:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2020 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 37