Kudowa-Zdrój 13-11-2020 r.


OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój (AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/25 o pow. 126 m2 – z przeznaczeniem na ogród przydomowy lub teren rekreacji indywidualnej.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 04-01-2021 r. do dnia 31-10-2023 r.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73,08 zł
Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

    Przetarg odbędzie się 17-12-2020 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 14,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 14-12-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Działki wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
    Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój (AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/25 o pow. 126 m2 – z przeznaczeniem na ogród przydomowy lub teren rekreacji indywidualnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.11.2020 09:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.11.2020 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 124