Zarządzenie nr 0050.235.2020

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z  dnia 1 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

 

na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz.713), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194) oraz § 4 ust.1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2019 poz. 724)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kudowie-Zdroju.

2. Konkurs zostanie ogłoszony w: 

     1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz na jego stronie
         internetowej;

     2) Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju oraz
         na jej stronie internetowej;

     3) w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku regionalnym;

     4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działań Miejskiej
         Biblioteki Publicznej.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                          Aneta Potoczna

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 0050.235.2020

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z  dnia 1 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. 

§1

Informacje ogólne

 

 1. Nazwa i adres instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju, pełen etat, powołanie na czas określony 5 lat.
 3. Zakres głównych zadań dyrektora:
 1. kierowanie działalnością biblioteki, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy;
 2. zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji;
 3. realizacja zadań statutowych;
 4. reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
 5. współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa;
 6. pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora. 

§2

Kryteria wyboru kandydatów oraz wymagane dokumenty

 

 1. Kryteria niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 6. brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. posiadanie doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 1. Kryteria preferowane:
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach;
 2. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;
 3. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej;
 4. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju;
 5. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Kudowy-Zdroju;
 6. komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem;
 7. umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju;
 2. życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na okres 5 lat, która powinna zawierać:
 1. wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki;
 2. koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną;
 3. propozycję inicjatyw (działań) biblioteki mających wpływ na rozwój i integrację społeczności miasta;
 4. plan najważniejszych dla instytucji wydarzeń oraz aktywności w sferze kultury;
 5. planowaną strukturę organizacyjną instytucji;
 6. wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych;
 7. zasady gospodarowania środkami budżetowymi jednostki.
 1. kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy);
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1440);
 5. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności KRS;
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);
 8. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

4. Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem
i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

§ 3

Termin i miejsce składania dokumentów

 

 1. Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. NIE OTWIERAĆ” na adres : Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (adres jak wyżej).
 2. Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 04.01.2021 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 4

Postępowanie konkursowe

 

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,  a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 26.01.2021 roku.
 2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w par. 2.
 3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową określając jej skład i tryb pracy.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
 1. Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;
 2. Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidulanie;
 1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 2. Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju  najpóźniej do dnia 27.01.2021 roku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój na okres 5 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska 28 stycznia 2021 roku.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

§ 5

Informacje dodatkowe

 

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju udziela Referat Finansowo-Budżetowy, Agnieszka Golonka, tel. 748621727, a.golonka@kudowa.pl Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci
w Bibliotece (tel. 748661435; biblioteka@kudowa.pl).

 

Klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 16 ust. 1 ustawy
  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.235.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:01.12.2020 08:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:07.12.2020 09:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 336