Uchwała nr  XXVII/193/20

                                          Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

                                               z dnia  9 grudnia 2020

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm. oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art.7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1208)

Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala co następuje:

                                                                       § 1                                                                   

 § 6 uchwały nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu otrzymuje brzmienie:

„1.Wykup poszczególnych serii  obligacji nastąpi po upływie :

1)   4 lat od daty emisji obligacji serii A13 tj. w 2017 roku,

2)   5 lat od daty emisji obligacji serii  B13 tj. w  2018  roku,

3)   6 lat od daty emisji obligacji serii  C13, D13 tj. w   2019  roku,

4)  7 lat od daty emisji obligacji serii E13 tj. w   2020  roku,

5) 8  lat od daty emisji obligacji serii G13 tj. w    2021  roku,

6)  9 lat od daty emisji obligacji serii F13, J13, K13 tj. w   2022  roku,

7) 10 lat od daty emisji obligacji serii  H13, M13, N13  tj. w   2023  roku,

8) 11 lat od daty emisji obligacji serii I13, L13, O13, P13, R13 tj. w   2024  roku,

9) 11 lat od daty emisji obligacji serii A14,B14,C14,D14,E14 tj. w   2025  roku,

 

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

                                                                      § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie deficytu budżetu, wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2013 roku Rada Miejska Kudowy-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji komunalnych na łączną kwotę 13.675.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2017-2025. W wieloletniej prognozie finansowej na rozchody z tytułu wykupu obligacji planowano w 2017 roku – 300.000,00 zł, w 2018 roku – 375.000,00 zł, w 2019 roku – 1.200.000,00 zł, w 2020 roku – 1.200.000,00 zł, w 2021 – 1.200.000,00 zł, w 2022 roku – 2.200.000,00 zł, w 2023 roku – 2.200.000,00 zł, w 2024 roku – 2.400.000,00 zł, w 2025 roku – 2.600.000,00 zł.

W celu spełnienia wskaźnika z art. 243 na 2020 i lata następne należy dokonać zmian terminu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwotach i terminach za proponowanych w przedmiotowej uchwale tj. 2020 roku – 600.000,00 zł, w 2021 – 600.000,00 zł, w 2022 roku – 2.600.000,00 zł, w 2023 roku – 2.600.000,00 zł, w 2024 roku – 2.800.000,00 zł, w 2025 roku – 2.600.000,00 zł.

Powyższe zmiany są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w projekcie   Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/193/20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:11.12.2020 08:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.12.2020 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 50