UCHWAŁA Nr XXVII/185/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa – Zdrój na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/185/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.12.2020 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.12.2020 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 41