UCHWAŁA Nr XXVII/186/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia 2020 roku


 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2023

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2020, poz. 821), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/186/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.12.2020 10:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.12.2020 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 29