UCHWAŁA Nr XXVII/187/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 47 obręb Brzozowie (AM-3) na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Brzozowie (AM-3) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 47 o  powierzchni 1,3420 ha, z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz Pana Jakuba Kowalskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w celu zrekompensowania wypowiedzianej przez Gminę Kudowa-Zdrój na potrzeby realizacji inwestycji gminnej umowy dzierżawy nr 8/2015/R, która zawarta była na czas nieoznaczony.
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody właściwej Rady Miejskiej zgodnie z art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

 


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/187/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.12.2020 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.12.2020 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 36