UCHWAŁA NR XXVII/189/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia  2020 r.


w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącej strategią rozwoju ponadlokalnego

Na podstawie art. 10g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się o  przystąpieniu Gminy Kudowa-Zdrój do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”, będącej strategią rozwoju ponadlokalnego.

§ 2

Strategia zostanie opracowana w oparciu o porozumienie między wszystkimi gminami z terenu Powiatu Kłodzkiego  a  tym powiatem, określającym zasady współpracy tych jednostek samorządu terytorialnego  w procesie opracowywania „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/189/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.12.2020 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.12.2020 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 29