UCHWAŁA Nr XXVIII/194/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Dzierżawcy w umowie dzierżawy zawartej na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zmianę Dzierżawcy w umowie dzierżawy nr 19/2018/UH  zawartej na podstawie uchwały nr XLII/259/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31-01-2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z Panią Kingą Kandefer na okres 10 lat, w ten sposób, że w miejsce Kingi Kandefer jako dzierżawcę wpisuje się Pana Damiana Kandefera.
Wydzierżawiana nieruchomość stanowiąca własność gminy Kudowa-Zdrój zabudowana pawilonem handlowym wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy, położona w Kudowie-Zdroju, na skutek podziału została oznaczona jako działka numer 200/13 obręb Stary Zdrój (AM-8).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/194/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 08:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 08:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 28