UCHWAŁA NR XXVIII/195/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Kudowa-Zdrój o równoważnej liczbie mieszkańców 16 182 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kudowa-Zdrój w gminie Kudowa-Zdrój.
2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości z gminy Kudowa-Zdrój - miasto Kudowa-Zdrój oraz miejscowości z gminy Lewin Kłodzki – Lewin Kłodzki, Jeleniów, Dańczów, Kocioł, Jerzykowice Wielkie.

§ 2

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 (graficzny) do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 871 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.03.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kudowa-Zdrój (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 53), które traci moc z dniem 31.12.2020r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/195/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 08:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 08:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 35