Uchwała Nr XL/288/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 02 września  2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
1. zmniejszeniu wartości zadania pn. „Zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu pn. Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” do kwoty  90.000 zł i zmianie harmonogramu realizacji , który otrzymuje postać:
• 2010 rok – 90.000 zł  (środki własne – 13.500 zł, środki UE – 76.500 )
2. zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa placu zabaw w ramach projektu„ Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”, który otrzymuje postać:
• 2010 rok – 143.604 zł (środki własne – 21.541 zł, środki UE – 122.063 zł )
3. zwiększeniu wartości zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej”  o 1.675.271 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2008 rok – 6.710 zł (środki własne – 2.319 zł, środki UE – 4.391 zł)
• 2009 rok – 309.633 zł (środki własne – 102.162 zł, środki UE – 207.471 zł)
• 2010 rok – 2.526.985 zł (środki własne – 821.183 zł, środki UE – 1.705.802 zł)
• kwota 6.860.653 zł w latach następnych w tym  5.904.498 zł w roku 2011 i 956.155 zł w 2012 roku.
dodatkowo wprowadza się podział na projekt w zakresie ciągów komunikacyjnych i w zakresie  drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej.
4. zwiększeniu wartości zadania pn. „Zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych w ramach projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod”” o 11.596 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2009 rok – 752.044 zł (środki własne – 112.808 zł, środki UE – 639.236 zł)


§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/288/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2009 11:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.09.2009 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 48