UCHWAŁA NR XXVIII/199/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, stanowi miesięczną kwotę 1,00 zł, podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca.

§ 2.

Zwolnienie, o którym mowa w §1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/199/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 08:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 64