UCHWAŁA NR XXVIII/200/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 180,00 zł rocznie, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 360,00 zł rocznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/200/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 09:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 98