UCHWAŁA NR XXVIII/202/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Deklaracje, o których mowa w §1 składa się w następujących terminach:
1) w terminie 14 dni od zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w który nastąpiła zmiana  danych określonych w deklaracji.

§ 3.

Deklaracje, o których mowa w §1 można złożyć:
1) w formie papierowej:
a) osobiście w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój     

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
2) w formie elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną dalej ePUAP - deklaracja w formie PDF musi być podpisana:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1173), albo
-     podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.),
b) drogą elektroniczną na adres: kudowa@kudowa.pl – deklaracja w formie PDF musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

§ 4.

1. Deklaracje, o których mowa w §1 składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §3 pkt 2 sporządza się w formacie PDF w oparciu o wzór deklaracji zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju pod adresem www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl.
2. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określają załączniki o których mowa w §1.

§ 5.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości np.
- potwierdzenie tymczasowego zameldowania w innej gminie,
- umowa najmu lokalu mieszkalnego,
- dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie,
- potwierdzenie z uczelni wyższych w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym lub wieczorowym zamieszkujących poza gminą,
2) oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające przebywanie osoby poza granicami kraju lub w innym miejscu na terenie gminy Kudowa-Zdrój niż miejsce zameldowania.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XXIII/142/16 z dnia 11 lipca 2016 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/202/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 09:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 43