UCHWAŁA Nr XXVIII/204/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2021rok w kwocie 53.483.041,95 zł, w tym:
1)    dochody bieżące: 47.985.227,00 zł,
2)    dochody majątkowe: 5.497.814,95 zł,
zgodnie z Załącznikami  nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok  w kwocie 54.364.546,00 zł w tym:
1)    wydatki bieżące: 46.812.342,98 zł,
2)    wydatki majątkowe: 7.552.203,02 zł,
zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.
2.    Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1)    wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 32.383.097,90 zł, w tym:
a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.727.505,27 zł,
b)    wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.655.592,63 zł,
2)    wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.214.670,00 zł,
3)    wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.984.778,00 zł,
4)    wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 440.766,08 zł w tym 138.180,00 zł w formie dotacji celowych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
5)    wypłaty z tytułu  poręczeń i gwarancji – 250.000,00 zł,
6)    wydatki na obsługę długu publicznego – 539.031,00 zł;
3.    Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 7.552.203,02 zł, w tym  dotacje na zadania inwestycyjne 470.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  3.201.180,37 zł.

§ 3.

1.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 881.504,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2.    Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.518.604,17 zł  i rozchody budżetu w kwocie 2.637.100,12 zł  zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3.    Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie  2.431.724,17 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350.000,00  zł, w tym:
1)    rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
2)    rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  150.000,00 zł,
3)    rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2020 r. poz. 1342) w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)    dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 360.000,00 zł,
2)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 7.822.152,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
3)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem  nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 w kwocie 4.822.850,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1)    dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem  nr 7 do uchwały,
2)    dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.726.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

1.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1)    do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)    polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b)    w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c)    polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań       i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2)    do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a)    w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b)    w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań
i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1.    W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.    Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/204/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 108