UCHWAŁA Nr XXVIII/206/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             58.796.957,50 zł      
        w tym dochody majątkowe                          7.457.070,27 zł
                     dochody bieżące                             51.339.887,23 zł
2.     wydatki         60.472.725,73 zł
        w tym wydatki majątkowe          9.329.451,11 zł
                     wydatki bieżące                     51.143.274,62 zł    
3.    deficyt  budżetu         1.675.768,23 zł    

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/206/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 10:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 33