Uchwała Nr XL/286/09

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 02 września  2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009r. W sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013" wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1 pn. „Lista projektów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. załącznik nr 2 pn. „Matryce logiczne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój pełnomocnictwa do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013", bez ograniczeń, bez konieczności zatwierdzania wprowadzonych zmian przez Radę Miejska w Kudowie-Zdroju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • 1. (pdf 981.75 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/286/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.09.2009 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.09.2009 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 43