UCHWAŁA Nr XXVIII/208/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/208/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 37