Uchwała Nr XXVIII/210/20
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego  zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju:
1.    Komisję Rewizyjną,
2.    Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
3.    Komisję Uzdrowiskową,
4.    Komisję Gospodarczo-Ekonomiczną,
5.    Komisję Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 2.

1.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy Kudowa-Zdrój.
2.     Przedmiotowy zakres działania Komisji Uzdrowiskowej określa Statut Gminy Kudowa-Zdrój.
Ponadto przedmiotowy zakres działania Komisji Uzdrowiskowej obejmuje:
1)    promocję miasta,
2)    działania miasta w zakresie kultury, sportu i turystki ,
3)     współpracę z miastami partnerskimi.
3.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej obejmuje:
1)    sprawy budżetowe,
2)    sprawy rolne,
3)    ochronę środowiska.
4.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje:
1)    opiekę społeczną,
2)    bezpieczeństwo,
3)    sprawy mieszkaniowe,
4)    sprawy zdrowia społecznego,
5)    oświatę,
6)    sprawy dzieci i młodzieży.

§ 3.

W skład Komisji nie  może wchodzić mniej niż trzech członków.

§ 4.

W skład Komisji wchodzą następujący radni:
1.    Komisja Rewizyjna
1)    Renata Gorczyńska – przewodnicząca
2)    Irena Biernacik
3)    Dawid Dymowski
4)    Wojciech Jesionowski
5)    Kazimierz Stolarz

2.    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1)    Dawid Łaźniowski – przewodniczący
2)    Artur Lipiński
3)    Kazimierz Stolarz
4)    Teresa Żulińska
5)    Marek Grzelak

3.    Komisja Uzdrowiskowa
1)    Marek Grzelak – przewodniczący
2)    Irena Biernacik
3)    Wojciech Duś
4)    Dawid Łaźniowski
5)    Dawid Dymowski
6)    Bolesław Ziemianek

4.    Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna
1)    Ewa Tomaszewska – przewodnicząca
2)    Renata Gorczyńska
3)    Bolesław Ziemianek
4)    Wojciech Jesionowski
5)    Wojciech Duś

5.    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
1)    Sylwia Ziółkowska – przewodnicząca
2)    Teresa Żulińska
3)    Ewa Tomaszewska
4)    Artur Lipiński
5)    Adam Frankowski.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego  zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego.

§ 6.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/210/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.01.2021 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2021 10:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 53