UCHWAŁA Nr XXIX/211//21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Kudowa-Zdrój wyodrębnia się maksymalną kwotę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 58.646 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł).

§ 2.

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w wysokości określonej w § 1, ustalony wg podziału:
Nazwa szkoły                                                                                                   Kwota w zł
Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                      8068,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia
Odzyskania Niepodległości                                                                                   7208,00
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II                                                        43370,00
Ogółem                                                                                                                 58646,00

§ 3.

1.    Ustala się na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczycieli, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł na rok.
2.    Dofinansowanie może być przyznane na następujące formy i specjalności kształcenia:
1)    formy:
a)    studia wyższe i studia podyplomowe,
b)    szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej,
c)    warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
d)    szkolenia rad pedagogicznych,
e)    kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące zgodne z potrzebami szkoły,
2)    specjalności:
a)    matematyka,
b)    biologia,
c)    wos,
d)    grafika i poligrafika,
e)    logistyka,
f)    surdopedagogika,
g)    etyka,
h)    praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
i)    oligofrenopedagogika,
j)    rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
k)    tyflopedagogika,
l)    terapia sensoryczna,
m)    edukacja dla bezpieczeństwa,
n)    terapia pedagogiczna,
o)    rytmika z tańcem,
p)    gimnastyka korekcyjna,
q)    wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
r)    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3.    W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte w części lub w całości:
a)    koszty związane z podróżą służbową, zakwaterowaniem i wyżywieniem nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
b)    koszty wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia rad pedagogicznych,
c)    koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
4.    Dofinansowanie może być przeznaczone również na kontynuację kształcenia
w formach i specjalnościach rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/211/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2021 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.02.2021 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 105