UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2021 ROKU

UCHWAŁA NR XXIX/211/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/213/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/214/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIX/215/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego  2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19


UCHWAŁA NR XXX/216/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XXX/217/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie uchwalenia miejascowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej

UCHWAŁA NR XXX/218/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudow-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/219/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/220/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/221/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXX/222/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejksiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmiuny Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/223/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/224/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku

UCHWAŁA NR XXX/225/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/226/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca  2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXI/227/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudoiwa-Zdrój"

UCHWAŁA NR XXXI/228/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXI/229/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXII/230/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXII/231/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXIII/232/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

UCHWAŁA NR XXXIII/233/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działałność pożytku publicznego na 2020 rok"

UCHWAŁA NR XXXIII/234/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

UCHWAŁA NR XXXIII/235/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXXIII/236/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


UCHWAŁA NR XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXXIV/239/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXIV/240/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXIV/241/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparecie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXXIV/242/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/243/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIV/244/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/245/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIV/246/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżtu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/247/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok


UCHWAŁA NR XXXV/248/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXV/249/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej


UCHWAŁA NR XXXVI/250/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXXVI/251/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finasowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/253/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/254/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz składu osobowego

OŚWIADCZENIE NR 1/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. zawierające stanowisko w sprawie likwidacji wewnetrznwj działki drogowej nr 366 położonej w Kudowie-Zdroju pomiędzy ul. Spacerową i ul. Turystyczną


UCHWAŁA NR XXXVII/256/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2021 - 2027"

UCHWAŁA NR XXXVII/257/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UCHWAŁA NR XXXVII/258/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVII/260/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kudowa-Zdrój, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXVII/261/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lart, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środkow własnych dzierżawcy

UCHWAŁA NR XXXVII/262/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXXVII/263/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/264/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego

UCHWAŁA NR XXXVII/265/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/266/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2021 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:04.11.2021 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 595