UCHWAŁA NR XXIX/212/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszych i pojazdów, umożliwia ich uprzątnięcie przez odpowiednie służby, nie zagraża istniejącej roślinności oraz umożliwia odpływ wody roztopowej do kanalizacji burzowej.”
2. § 6 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„dla lokali i punktów handlowych, usługowych oraz ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,”
3. § 6 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„dla lokali gastronomicznych wraz z miejscami w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu – co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdych pięć miejsc konsumpcyjnych,”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/212/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2021 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.02.2021 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 134