UCHWAŁA NR XXIX/215/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 15p oraz art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19 w zakresie:
1. usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2211) lub
2. usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.

§ 2.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z  20-03-2020 r., str.1).
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 „Tymczasowych ram”, kwoty 800.000 EUR na przedsiębiorstwo.
3. W przypadku przekroczenia pomocy publicznej określonej w ust. 2, zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc wynikającą z niniejszej uchwały ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 312 ze zm.),
2.  formularz informacji na podatek od nieruchomości, w tym:
1) w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej – deklaracji na podatek od nieruchomości,
Według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/215/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2021 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.02.2021 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 120