UCHWAŁA NR  XXX/219/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU  
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na  sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży  na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 2. 1. Zwalnia się z  obowiązku dokonania  I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, której termin płatności upływa 31 stycznia 2021 roku.
2. Przedsiębiorcom, którzy dokonali opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jednorazowo w całości do dnia 31 stycznia 2021 r., przysługuje jej zwrot w wysokości 1/3 opłaty rocznej lub zaliczenie w poczet kolejnych rat w przypadku dokonania opłaty I raty w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/219/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.03.2021 11:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.03.2021 11:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 91