UCHWAŁA NR XXX/218/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju, zmienionej uchwałą nr VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. dokonuje się następującej zmiany: załącznik graficzny do uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2.

Pozostałe zapisy uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju nie ulegają zmianie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/218/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 98