UCHWAŁA NR XXX/220/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 e zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Kudowa-Zdrój, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości,  na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do wnoszenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry na cały rok, w terminie do 25 lipca każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.”

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXIII/140/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/220/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 09:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 103