UCHWAŁA NR XXX/222/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchyla się § 5 uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/222/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 143