UCHWAŁA Nr XXX/225/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz §15 ust. 1 uchwały nr XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca  2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020, poz. 4555), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok:

KOMISJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA

I  KWARTAŁ
1.    Urząd Miasta – struktury organizacyjne, działalność referatów.
2.    Bezpieczeństwo w mieście, spotkanie z:

  •     Komendantem Policji,
  • Komendantem Straży Miejskiej,
  • Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej.

II KWARTAŁ
1.    Ocena stanu nawierzchni ulic i chodników po okresie zimowym 2020-2021 – komisja wyjazdowa.
2.    Analiza działalności spółek z udziałem gminy:

  • Spółka z o.o. „BASEN WODNY ŚWIAT”,
  • KZWiK Spółka z o.o..

3.    Realizacja Gminnego Programy Ochrony Środowiska, gospodarka   odpadami, skuteczność wprowadzonych uchwał.
III KWARTAŁ
1.    Środki zewnętrzne i programy będące źródłem dofinansowania inwestycji w mieście.
2.    Strategia rozwoju współpracy trans granicznej Polska-Czechy.

IV KWARTAŁ
1.    Przygotowanie gminy do akcji zima 2021-2022.
2.    Stan realizacji inwestycji gminnych za 2021 rok.
3.    Wypracowanie wniosków oraz opinii w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

KOMISJA OŚWIATY I  SPRAW SPOŁECZNYCH

PIERWSZE PÓŁROCZE
1.    Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty  i  Spraw Społecznych.
2.    Przedstawienie przez dyrektorów placówek oświatowych informacji na temat realizacji obowiązku szkolnego w okresie nauki zdalnej – podsumowanie pierwszego półrocza nauki w roku szkolnym 2020/21.
3.    Zapoznanie się z wnioskami o stypendia dla uczniów uzdolnionych.
4.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
5.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.
6.    Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2021/2022.
7.    Spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu Organizacyjnego,  Oświaty i Spraw Obywatelskich celem zapoznania się z ofertą wakacyjną dla dzieci z Kudowy-Zdroju, w tym dla dzieci z rodzin ubogich rodzin.
8.    Zapoznanie się z ofertą edukacyjną Parku Narodowego Gór Stołowych - wizyta w Ekocentrum.
9.    Monitorowanie ściągalności opłat za czynsz mieszkaniowy – wielkość zadłużenia i podejmowane działania egzekucyjne.

DRUGIE PÓŁROCZE
1.    Zapoznanie ze sposobem funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie - Zdroju  i Domu Pracy Twórczej - Cyganeria.
2.    Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
3.    Ocena stopnia przygotowania świetlic środowiskowych do pracy w roku szkolnym 2021/2022.
4.    Przedstawienie przez pedagogów szkolnych informacji na temat realizacji zajęć dla uczniów z opiniami i orzeczeniami o kształceniu specjalnym w odniesieniu do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
6.    Wizyta w niepublicznym przedszkolu "Co słonko widziało".
7.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.
8.    Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
9.    Monitorowanie przebiegu wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
10.    Podsumowanie pracy Komisji w roku 2021.
Plan pracy Komisji może ulegać w trakcie roku modyfikacjom i dostosowaniu do bieżących potrzeb.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1.    Rozpatrywanie i przygotowywanie opinii dotyczących skarg, wniosków i petycji, które zostały przekazane do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2.    Przygotowanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg, petycji, wniosków.  
3.    Omówienie i sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021.
4.    Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
5.    Współpraca z pozostałymi  Komisjami Rady Miejskiej.

KOMISJA UZDROWISKOWA

I kwartał
1.    Opracowanie i przyjęcie planu pracy na rok 2021.
2.    Spotkanie z dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu celem zapoznania się z ofertą zajęć oraz wydarzeń planowanych na rok 2021.
3.    Spotkanie z przedstawicielami gminnych instytucji kultury.
II kwartał
1.    Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie miasta.
2.    Informacja o stanie przygotowań miasta Kudowa-Zdrój do sezonu letniego 2021r.
3.    Metody i kierunki promocji miasta Kudowa-Zdrój w 2021r.
III kwartał
1.    Wizyta w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych – zapoznanie się z ofertą edukacyjną.
2.    Wizyta w gminnych instytucjach kultury.
IV kwartał
1.    Plan pracy Komisji na rok 2022.
2.    Oferta sezonu świąteczno – noworocznego.
Wyżej przedstawiony plan pracy Komisji  Uzdrowiskowej na rok 2021 w trakcie realizacji będzie ulegał zmianom zgodnie z potrzebami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju plany pracy. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, Rada Miejska Kudowy-Zdroju zatwierdza plany pracy Komisji  na dany rok.   

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/225/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 10:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 87