ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z Zarządzeniem nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz.1210) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.    W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r.
2.    Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.
3.    Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zdrojowa 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.47.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 13:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 13:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 28