Zarządzenie Nr 0050.50.2021
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 17 marca 2021 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 872,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa złote  00/100), przysługującej od Pani 1  z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody w lokalu przy ul. /…/ w Kudowie–Zdroju, na 9 (dziewięć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     72,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
2)    100,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
3)    100,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
4)    100,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
5)    100,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
6)    100,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
7)    100,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
8)    100,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
9)    100,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.50.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 48