Zarządzenie nr 0050.41.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 marca  2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, zabudowaną innym  budynkiem niemieszkalnym, położoną w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 496/1, (AM-16) o pow. 230 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00044058/0, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój w rejonie  przejścia granicznego pod  teren zabudowy usługowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.41.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 14:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 31