Zarządzenie nr 0050.46.2021                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
         z dnia  12  marca 2021 roku  
        

w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu komunalnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

          Działając z urzędu, umarza się należność z tytułu zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu komunalnego w kwocie 9.066,40 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 8.739,47 zł po 1 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.46.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2021 09:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2021 09:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 38