ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 marca 2021 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  i  art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.218 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się co następuje:

§ 1

W składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie ustalonym zarządzeniem nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następującą zmianę: odwołuje się Panią Barbary Kopeć i powołuje się na jej miejsce panią Edytę Breszko.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

Burmistrz
      Aneta Potoczna   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.52.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2021 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2021 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 40