ZARZĄDZENIE Nr   0050.60.2021

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia  30 marca 2021 roku

 

w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 13 oraz art. 16 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ),  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój w  2021 roku podmiotom wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2.  Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wysokość przyznanych dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia wynosi  172.500,00 zł.

 

§ 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/, na stronie internetowej  www.kudowa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:30.03.2021 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:30.03.2021 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 116