Zarządzenie Nr 0050.43.2021
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 8 ust. 1 uchwały XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł .
4.    Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.579.736,95 zł      
        w tym dochody majątkowe                          5.497.814,95 zł
                     dochody bieżące                             48.081.922,00 zł
2.     wydatki         54.720.521,69 zł
        w tym wydatki majątkowe          7.658.903,02 zł
                     wydatki bieżące                     47.061.618,67 zł    
3.    deficyt  budżetu         1.140.784,74 zł    


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.43.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.03.2021 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.03.2021 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 16