Zarządzenie nr 0050.51.2021                                                                
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
              z dnia 19 marca 2021 roku   
               


w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

     Po rozpatrzeniu wniosku Pani1  z dnia 08.03.2021 r. (data wpływu 10.03.2021 r. umarza się należność z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 788,76 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, które na dzień złożenia wniosku wynoszą 8,08 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.51.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.03.2021 11:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 35