Zarządzenie  Nr  0050.53.2021
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie §3 ust.1 oraz  §4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 671,71 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 71/100) z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny położony przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju, przysługującej gminie Kudowa-Zdrój od 1 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.53.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.03.2021 11:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.03.2021 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 39