Zarządzenie nr 0050.58.2021                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 marca 2021 roku        
 

w sprawie odroczenia terminu płatności 5 raty ustalonej Zarządzeniem nr 0050.226.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu należności przejętych z MZUP – usługi komunalne.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 ust. 4 i ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Na wniosek Pani 1  odracza się termin płatności 5 raty zaległości z tytułu należności przejętych z MZUP – usługi komunalne, ustalonej Zarządzeniem nr 0050.226.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu należności przejętych z MZUP – usługi komunalne, do dnia 30.04.2021 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

  1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.58.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.04.2021 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 28