UCHWAŁA Nr XXXI/227/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”, zmienia się treść załącznika na treść według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXI/227/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.04.2021 12:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 90