UCHWAŁA Nr XXXI/229/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 383.986,05 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.319.620,62 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się deficyt w kwocie 935.634,57 zł.
4.    Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach o 164.006,57 zł.
5.    Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o  624.758,00 zł.
6.    Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 146.870,00 zł.
7.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10.    § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie  2.578.594,17 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.963.723,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                          6.175.425,35 zł
                     dochody bieżące                             47.788.297,65 zł
2.     wydatki         56.040.142,31 zł
        w tym wydatki majątkowe          8.749.483,42 zł
                     wydatki bieżące                     47.290.658,89 zł    
3.    deficyt  budżetu         2.076.419,31 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXI/229/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.04.2021 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 86