Zarządzenie Nr 0050.54.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. Gagarina 1/I i ul. J. Gagarina 1/II w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości o pow. 11,25 m2, położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10), z przeznaczeniem na wykonanie punktu gromadzenia odpadów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 0050.267.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10).

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.54.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.04.2021 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.04.2021 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 28