UCHWAŁA Nr  XXXII/231/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.375.000,00 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się deficyt w kwocie 1.375.000,00 zł.
3.    Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.375.000,00 zł.
4.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie  3.953.594,17 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             53.937.723,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                          6.175.425,35 zł
                     dochody bieżące                             47.762.297,65 zł
2.     wydatki         57.389.142,31 zł
        w tym wydatki majątkowe                 10.124.483,42 zł
                     wydatki bieżące                     47.264.658,89 zł    
3.    deficyt  budżetu         3.451.419,31 zł      


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXII/231/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2021 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2021 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 82