Zarządzenie Nr 0050.65.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), § 8 ust. 1 uchwały XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych w kwocie 43.850,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         53.937.723,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                         6.175.425,35 zł
                     dochody bieżące                            47.762.297,65 zł
2.     wydatki         56.014.142,31 zł
        w tym wydatki majątkowe                   8.749.483,42 zł
                     wydatki bieżące                     47.264.658,89 zł    
3.    deficyt  budżetu    2.076.419,31 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.65.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2021 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2021 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 27